עמידה בתקנות נגישות

אנו מתכבדים לשתף אתכם כי Right-Hear הינו מוצר כחול-לבן מהמתקדמים בארץ ובעולם עבור אנשים עם מוגבלויות ראייה והתמצאות במרחבים פיזיים,
עם מעל 1,000 מבנים נגישים בפריסה עולמית.

הפתרון עונה באופן מלא על התקנות והתקנים המחמירים ביותר בחוק ההנגשה הישראלי ובעל חוות דעת מקצועיות של מורשי נגישות מהבכירים והמוכרים בארץ.

בדף שלהלן ריכזנו עבורכם את כל ההתייחסויות הרלוונטיות בחוק כדי שגם אתם תוכלו להיות בטוחים שלא רק מדובר בפתרון טכנולוגי מהתקדמים בעולם אלא גם עונה על דרישות תקנות ההנגשה על פי החוק בישראל.

 נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו”ס)

המערכת עונה באופן מלא על תקן 1918 חלק 4 סע’ 2.1.9 כהגדרתו לשלט קולי:
לקובץ תקנות 1918 חלק 4 המלא

2.1.9. שֶלֶט קולי
שלט קולי (ראו הגדרה 1.3.17) יכול להיות ממינים שונים ולמטרות שונות. כך לדוגמה אפשר שיוצב לצורך מתן מידע כחלופה לשלט כתוב עבור אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, או שישמש כאמצעי לזיהוי, לקבלת מידע, או/וגם להכוונה ולהתמצאות במרחב עבור אנשים עם מוגבלות ראייה. אפשר שהשלט הקולי יופעל בדרכים שונות, לדוגמה: באופן יזום (הפעלה מכוונת), באופן או בהפעלה מרחוק באמצעים כגון קורא תגיות, שלט-רחק או יִשּׂוּמוֹן (אפליקציה) בטלפון חכם.”

המערכת עונה על תקנות מבנה קיים – 2011, כתחליף לסימן מוביל:

תקנה 16 (“הכוונה”) סעיף ב, 2

“סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין בבניין, וממנה עד לסימן המאתר שמוביל להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית;  אין בבניין מעלית ועמדת מודיעין, מסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה העיקרית לבניין; אפשר שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות בבניין הנזכרים בפסקה זו;” (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, 2011).

המערכת עונה על תקנות למקום ציבורי שאינו בניין, תשע”ד-2013 כתחליף לסימן מוביל:

9. איתור כניסה למקום שאינו בניין

“גובל מקום שאינו בניין במדרכה שלאורך רחוב (להלן – הגבול) אזי כניסות הסמוכות למדרכה, לאורך הגבול וכן כניסות הסמוכות למעברי חצייה או תחנות תחבורה ציבורית, ולא פחות מאחת, יאותרו באמצעות סימן מאתר לרוחב המדרכה; אפשר שבמקום סימן מאתר ייעשה שימוש בשלט קולי לפי חלק 4 של ת”י 1918, ובלבד ששלט כאמור הוא שווה ערך לסימן מאתר מבחינת יעילותו וזמינותו לאדם עם מוגבלות בראייה.”

נגישות השירות

להלן ריכוז האזכורים והמחויבויות להנגשה לעיוורים ולקויי ראיה על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג-2013

“תיאור קולי” (audio description) – תיאור מידע חזותי באמצעות מידע שמיעתי, שנמסר לאדם בעל פה או באמצעות מערכת עזר לשמיעה;

פרק ב’: הוראות כלליות

2. החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות

החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות ציבורי הוא האחראי להספקת שירות כאמור בסעיף 19יא(ב) לחוק, לרבות בעלי השירות, מחזיק או מפעיל שלו.

3. שמירה על כבוד האדם במתן נגישות

(א) התאמות הנגישות לשירות יבוצעו כך שהשירות יינתן לאדם עם מוגבלות –

(1) תוך שמירה על כבודו ופרטיותו, ומתוך יחס אדיב ומכובד, המאפשר קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני;

(2) כחלק בלתי נפרד מן השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, ולא בנפרד מהם, וזאת בכפוף לתקנות אלה, למעט אם ההפרדה נחוצה למתן השירות באופן אפקטיבי באותה מידה שבה הוא ניתן לכלל הציבור.

פרק ג’: התאמת נהלים, הליכים ונוהגים בשירות

9. ביצוע התאמות נגישות בנהלים, הליכים ונוהגים

בלי לגרוע מן האמור בפרק ב’, חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבצע כל התאמה סבירה, של נוהל, הליך או נוהג בשירות, לרבות שינוי או הוספה שמטרתם –

(1) לאפשר מתן שירות לאנשים עם מוגבלות;

(3) לאפשר לאנשים עם מוגבלות נגישות לשירות האמור לרבות על ידי קביעת הליכים פשוטים ובהירים לקבלת השירות.

פרק ד’: התאמות נגישות למקום שניתן בו שירות

15. נגישות מעברים

(א) חייב יבצע התאמות במעברים שבין פריטי ריהוט, שהציבור עושה בהם שימוש במסגרת קבלת השירות, לרבות מסלולי יציאה, לפי ת”י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במעברים בין רכיבי ריהוט קבועים (2.12).

16. התאמות בשלטים

(א) ניתן שירות ציבורי במקום ציבורי שהוא בניין ציבורי חדש, יתקיימו הוראות אלה:

(2) יותקנו שלטים לצורך הכוונה וזיהוי לפי הוראות סעיף 2.2 בת”י 1918 חלק 4 (ניתן שלט קולי) אם הם נדרשים לפי הוראות התקן האמורות, לפחות לגבי הרכיבים המפורטים להלן: מקומות חניה נגישים, עמדת מודיעין, מעלית, כבש, מדרגות, בתי שימוש; בפסקה זו, “בתי שימוש” – גם חדרי שירותים במשמע לפי ת”י 1918 חלק 4;

(4) הותקן לוח הכוונה, הוא ייראה בבירור מן הכניסה הראשית ויתקיימו בו הוראות סעיף 2.2.4 בת”י 1918 חלק 4;

(5) במסדרון בבניין שמתקיימים בו כל אלה:

(א) יש בו למעלה מחמש כניסות לחדרים ובאותם חדרים ניתן שירות ציבורי מהסוג המפורט בפסקת משנה (ג);

סימן ב’: מידע ותקשורת בשירות

29. התאמות נגישות למידע

(א) מידע הנמסר לכלל הציבור ומידע הנמסר באופן פרטני, על אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו, בכתב או בעל פה, לרבות בטפסים, חוברות מידע עלונים ופרסומים הניתנים לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו, מכתבים והודעות, וכן מידע הנמסר באמצעות הטלפון, למעט פרסומות, ולמעט מידע המסופק באמצעות האינטרנט שחלות עליו הוראות תקנה 35, יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות, באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות בכפוף לתקנות המשנה שלהלן.

(9) בסיוע מערכת עזר קבועה או ניידת לשמיעה או מערכת להגברת שמע אישית שבה נעזר האדם עם המוגבלות, לפי העניין, וככל שנדרש לפי תקנות אלה; בסיוע מערכת עזר קבועה או ניידת לשמיעה או מערכת להגברת שמע אישית שבה נעזר האדם עם המוגבלות, לפי העניין, וככל שנדרש לפי תקנות אלה;

34. פרסום התאמות הנגישות שבוצעו

(א) חייב בביצוע התאמות לשירות יפרסם את התאמות הנגישות אשר בוצעו בשירות ובמקומות הציבוריים שניתן בהם השירות, לרבות אמצעי העזר ושירותי העזר המסופקים בשירות לפי בקשה ואופן קבלתם.

ומה לגבי הנגשה במעליות?

“בתא מעלית במקום ציבורי חדש או בתא מעלית במקום ציבורי קיים, תותקן כריזה קולית, אשר תציין את מספר הקומה עם ההגעה אליה ואת השירותים העיקריים המסופקים בקומה זו, וכל אלה באופן ברור, בקצב איטי, בעוצמה סבירה ובשפה רשמית אחת לפחות הנפוצה באזור שמותקנת בו המעלית; הוראות תקנת משנה זו יחולו על תא מעלית שיותקן לאחר יום התחילה. “

ממליצים ושותפים שלנו לחזון הנגישות:

in the photo: one of Mcdonald's restaurant with our "accessible" sticker